Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Objekt Spojovací

sou

Největší součástí školy je pracoviště v objektu Spojovací 632. Tato součást školy v minulosti prodělala náročné opravy a modernizaci, např. došlo k zateplení fasád pavilonů, k výměně poškozených dřevěných oken za plastová, k přechodu vytápění z parního na plynové, k opravě a zateplení střech, k vybudování hřiště s umělým povrchem, k vymalování všech prostor a k výměně zařizovacích předmětů. Tato část školy se skládá celkem ze 6 pavilonů a vrátnice. Vytápění budov je plynové. Pro lepší orientaci byly jednotlivé pavilony barevně odlišeny.

p01

p02

Ve žlutém pavilonu probíhá teoretická výuka strojírenských a stavebních oborů vzdělání. Pro výuku jsou k dispozici 4 kmenové třídy, 3 učebny pro dělenou výuku a 1 učebna s interaktivní tabulí. K výuce v běžných učebnách se využívá moderní didaktická technika, např. televize, video, radiomagnetofon, CD A DVD přehrávač a výukové programy na počítačích. 

p03

V zeleném pavilonu je uskutečňována teoretická výuka oborů vzdělání službového charakteru prodavač, operátor skladování a kadeřník. Jsou zde umístěny 4 kmenové třídy, dále 1 učebna pro dělenou výuku. Kromě toho se zde nachází jedna počítačová učebna s interaktivní tabulí a dataprojektorem. Samozřejmostí opět zůstává použití učebních pomůcek, např. televize, videa, zpětných projektorů, radiomagnetofonů, CD přehrávačů apod. 

p04

V oranžovém pavilonu jsou umístěny kanceláře vedení školy a odborné učebny – 2 učebny výpočetní techniky, 1 multimediální učebna s dataprojektorem, vizualizérem, s PC a připojením na internet a odborná učebna s interaktivní tabulí, dataprojektorem a videem. Počítačové učebny, které se využívají pro výuku předmětů IKT, ADP a jazyků, jsou vybaveny operačním systémem Windows XP nebo Windows Vista s připojením na internet a se softwarem Microsoft Office a dalším. 

p05

Malý žlutý pavilon představuje vrátnici školy. 

p06

V hnědém pavilonu se nachází tělocvična vybavená klasickým sportovním náčiním a nářadím. Podlaha tělocvičny je pokryta umělým povrchem. Pro výuku tělesné výchovy je k dispozici i posilovna.

p07

Ve fialovém pavilonu se nacházejí 3 kmenové třídy pro obor vzdělání kuchař – číšník.

V 1. patře je zřízena výdejna školního stravování pro žáky školy a zaměstnance. Zároveň mohou tyto prostory být k dispozici pro teoretickou výuku a odborný výcvik, a to v době, kdy se stravování nevydává. Pro předmět stolničení je k dispozici restaurace s barem a cvičná kuchyň s přípravnou pro kuchaře číšníky s příslušným vybavením. Dále je zde odborná učebna pro kadeřníky, která má k dispozici mycí box, obsluhu, sušicí helmu a další příslušenství. V tomto pavilonu se nalézají rovněž 2 odborné jazykové učebny s možností využití televize, videa a CD přehrávače a 1 učebna s interaktivní tabulí. 

p08

Kapacita všech kmenových učeben je 30 žáků, odborné učebny mají většinou 15 - 20 míst.

Modrý pavilon slouží odbornému výcviku. Při vstupu do pavilonu se nachází hala, která je vybavena obecným zařízením pro všechny obory vzdělání strojírenského zaměření, jako jsou např. nůžky na plech, ohýbačky plechu, strojní a tabulové nůžky a další. Rovněž je zde dílna zedníků, kde se žáci na sucho učí základním dovednostem zdění. Pro výuku zedníků byla vybudována díky projektové činnosti venkovní hala. Z haly dílen je možné vejít do jednotlivých dílen. Každá dílna je vybavena pracovními stoly se svěráky a jednoduchými pracovními nástroji, dále zde žáci mají k dispozici vrtačky, soustruhy a brusky. Další vybavení je závislé na oboru vzdělání. Nalezneme zde dílnu automechaniků se zvedákem a s ukázkami motorů, dále dílnu karosářů vybavenou zakružovačkou, ohýbačkou plechu apod. Obor vzdělání instalatér má k dispozici dvě dílny s instalatérskou stěnou, kde žáci instalují sanitární zařízení, např. vanu, WC apod., a s topenářskou stěnou. Pro obor vzdělání mechanik opravář motorových vozidel je k dispozici diagnostická učebna s příslušným vybavením. V dílnách odborného výcviku funguje i svářečská škola. Kromě těchto dílen je v pavilonu kovárna, obrobna, odborná učebna pro účely teoretického seznámení s učební látkou probíranou na odborném výcviku s interaktivní tabulí a dataprojektorem, výdejna nářadí, sociální zázemí a školní bufet. 

p09

Pro výuku tělesné výchovy jsou k dispozici 2 hřiště, jedno asfaltové a druhé s umělým povrchem. Součástí sportovního vybavení je i doskočiště pro skok daleký, atletická dráha a rovinka na 100 m.

p10

Ve všech výše uvedených oborech vzdělání je výuka zajišťována odbornými učiteli s náležitou kvalifikací odbornou i pedagogickou. Při vyučování se využívají kromě tradičních forem výuky – výklad, procvičování, zkoušení – i jiné formy, a to laboratorní cvičení u kuchařů-číšníků, názorné ukázkové hodiny u kadeřnic a prodavaček. Strojírenské a stavební obory vzdělání kombinují výklad látky s praktickou ukázkou na učebních pomůckách, modelech nebo skutečných strojních zařízeních. Cílem teoretického vyučování je poskytnout teoretickou přípravu pro výkon daného oboru vzdělání.

V celém areálu školy je dostupné připojení Wi-fi pro žáky, které je aktivní v době velkých přestávek.

Při vyučování není samozřejmě opomíjeno ani všeobecné vzdělávání žáků, takže nejlepší absolventi tříletých oborů si mohou rozšířit své vzdělání v nástavbovém studiu pro absolventy tříletých oborů vzdělání. Studium trvá dva roky při denní formě studia nebo tři roky formou dálkového studia. Tyto obory jsou otevírány jednou za tři, resp. za dva roky.

Pro teoretickou výuku si žáci některé učební pomůcky a učebnice opatřují individuálně, pro žáky ze sociálně slabších rodin jsou potřebné učebnice zapůjčovány zdarma. 
Počet přijímaných žáků je stanoven limitem Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje.

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook Ikona Rajce.idnes.cz - vede na profil školy na rajčeti.idnes.cz
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014