arrow Zavřít

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

topm

SOŠ a SOU Neratovice se zapojila do krajského projektu uváděného zkratkou IKAP. Škola se v rámci tohoto projektu zaměří na vzdělávání v oblasti oboru instalatér. Do projektu budou zahrnuty žáci mateřských škol, základních škol, žáci SOŠ a SOU Neratovice a veřejnost.

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje

Zkrácený název projektu: IKAP

Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655

Období realizace: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020

Číslo výzvy: 02_16_034

Projekt je podpořen  v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)

 

KA 1.1 ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST - KLUB

Čtenářský klub: v rámci aktivity vznikne studovna pro žáky nematuritních oborů. Bude nakoupen 100 knih pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Studovna bude otevřena v době přestávek a v odpoledních hodinách. Dohled nad žáky bude vykonávat učitelka českého jazyka. 

KA 1.2 ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST - SÍŤOVÁNÍ

Vytvoření sítě spolupracujících škol: spolupráce MŠ, ZŠ a SŠ formou  pravidelných setkávání 2 zástupců z každé školy, kde se bude realizovat vzájemná výměna zkušeností ve výuce předmětů, které podporují čtenářskou a matematickou gramotnost dětí a žáků. Setkání budou probíhat střídavě na jednotlivých školách a každé setkání bude realizováno v rozsahu 5 hodin.  Během projektu proběhne každý měsíc  1 setkání 2 učitelů z každé MŠ, ZŠ a SS, vč. naší školy (7 subjektů) celkem proběhne 20 setkání za projekt, každého setkání se zúčastní 14 osob.

KA 3.1 POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ - DVPP

Po nakoupení příslušného vybavení doje ke školení, jak dané vybavení používat, účastní se ho 4 lektoři.

KA 3.2 POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ - KROUŽKY

--Koužek ZŠ

žáci ZŠ: zájmový kroužek "Mladý instalatér" povede 1 lektor, bude zaměřen na jednoduché instalatérské práce. Témata budou přizpůsobena schopnostem žáků 2. stupně ZŠ s důrazem na rozvoj praktických dovedností a obsahově budou vycházet ze vzniklých stanovišť v instalatérské dílně (např. odpady, vodovodní baterie, myčka a pračka, vana, umyvadlo apod.). Dohled nad žáky ze ZŠ bude provádět učitel ze ZŠ. Dopravu zajistí naše škola. Každé pololetí proběhne 5 kroužků, za projekt 20 kroužků, kroužek bude realizován 1x za měsíc 3 hodiny pro 10 žáků ze 2 ZŠ. Půlroční cyklus se bude během celého projektu opakovat 4x. Lektor bude mít 1 hodinu na přípravu a 3 hodiny povede zájmový kroužek.

----II. ZŠ Neratovice

------Foto 10.1.2019

----III. ZŠ Neratovice

------Foto 12.12.2018

------Foto 28.11.2018

------Foto 14.11.2018

------Foto 17.10.2018

------Foto 31.10.2018

------Foto 26.09.2019

------Foto 10.10.2019

------Foto 21.11.2019

--Koužek MŠ

děti MŠ: bude založen zájmový kroužek ,,Vodní hrátky“. Zájmový kroužek povede 1 lektor, bude zaměřen na práce se stavebnicí, podle počasí na hry u vody. Dohled nad dětmi z MŠ bude provádět učitel ze MŠ. Dopravu zajistí naše škola. Každé pololetí proběhne 5 kroužků, za projekt 20 kroužků, kroužek bude realizován 1x za měsíc 3 hodiny pro 10 dětí ze 2 MŠ. Půlroční cyklus se bude během celého projektu opakovat 4x. Lektor bude mít 1 hodinu na přípravu a 3 hodiny povede zájmový kroužek.

----Hračky

----Předání hraček Dubínek

----Předání hraček Harmonie

----Vodní hrátky

----Foto 26.09.2019

----Foto 17.10.2019

----Foto 24.10.2019

----Foto 19.11.2019

----Foto 17.12.2019

----Foto 14.01.2020

----Foto 11.02.2020

----Foto 11.03.2020

----Foto 19.05.2020

----Foto 22.05.2020

----Foto 26.05.2020

--Koužek SŠ

žáci SŠ: zájmový kroužek "Příprava na povolání", zájmový kroužek povede 1 lektor a bude určen pro naše žáky 3. ročníku oboru vzdělání instalatér. Jeho obsahová náplň bude navazovat na ŠVP a současně prohlubovat a rozšiřovat vědomosti a dovednosti v oboru vzdělání instalatér. Cílem zájmového kroužku bude příprava na závěrečné zkoušky.Témata budou vycházet ze vzniklých stanovišť v instalatérské dílně: potrubní materiály a jejich spoje, údržba a oprava odpadů, montáž a oprava vodovodní baterie, umyvadlo, dřez, vana, sprchový kout, pračka a myčka,  WC a pisoár, poslední stanoviště bidet. Každé pololetí proběhne 10 kroužků, za projekt 40 kroužků, kroužek bude realizován 2x za měsíc 3 hodiny pro 3. ročníky oboru vzdělání instalatér. Půlroční cyklus se bude během celého projektu opakovat 4x. Lektor bude mít 1 hodinu na přípravu a 3 hodiny povede zájmový kroužek.

----Foto téma 1

----Foto téma 2

----Foto téma 3

----Foto téma 4

----Foto téma 5

----Foto téma 6

----Foto téma 7

----Foto téma 8

----Foto téma 9

----Foto téma 10

--Veřejnost

veřejnost: odborný kurz "Instalatér - kutil", kurz povede 1 lektor a bude určen pro veřejnost. Kurz bude zaměřený na opravy sanitárního vybavení v domácnostech. Témata budou vycházet ze vzniklých stanovišť v instalatérské dílně: potrubní materiály a jejich spoje, údržba a oprava odpadů, montáž a oprava vodovodní baterie, umyvadlo, dřez, vana, sprchový kout, pračka a myčka,  WC a pisoár, poslední stanoviště bidet. Každé pololetí proběhne 10 kurzů, za projekt 40 kurzů, kurz bude realizován 2x za měsíc 3 hodiny. Půlroční cyklus se bude během celého projektu opakovat 4x. Lektor bude mít 1 hodinu na přípravu a 3 hodiny povede odborný kurz. 

V rámci zájmových kroužků z důvodu zatraktivnění oboru instalatér budou zařazeny akce: "Dny otevřených dveří", odborné soutěže, účast na tematických výstavách apod.                                               

----Kutilky 1

----Kutilky 2

----Kutilky 6

----Kutilky 8

KA 4.1 KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI - VELETRHY

Využívání technických památek a interaktivních expozic technického charakteru k přípravě školních projektů - návštěva veletrhů a výstav odborného zaměření pro žáky školy oboru vzdělání instalatér. Půjde o projektové dny, v rámci kterých učitel odborného předmětu v rámci výuky připraví žáky na návštěvu výstavy nebo veletrhu s odborným zaměřením (vyhledávání potřebných informací, jejich zpracování, zveřejnění na webu školy), realizuje vlastní návštěvu veletrhu nebo výstavy, zajistí metodickou pomoc při zpracování školního projektu, kdy dojde k porovnání zjištěných informací se skutečností, připraví kvíz, kdy žáci budou hledat odpovědi při prohlídce veletrhu a zajistí publicitu výsledků v celkovém rozsahu 8 hodin za akci.  Akce proběhne 10 x za projekt.

--CzechBus Praha 22.11.2018

--Autosalon Kola 9.11.2018

--Technické muzeum

--For Arch 19.09.2019

KA 4.2 KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI - STÁŽE VE SŠ

Podpora stáží žáků 1. ročníků naší školy ve 2 středních školách stejného zaměření. Půjde o postupnou realizaci 10 stáží za projekt, na 1 stáži budou 2 žáci  z naší školy na 1 týden (30 hodin týdně). Aktivitou projde celkem 20 žáků.

--Hubálov

--Vrapice

KA 4.3 KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI - FIKTIVNÍ FIRMA

"Fiktivní firma - instalatérská dílna“ . Klíčová aktivita bude realizována pro žáky naší školy pod vedením lektora (4 hodiny celkem za 1 setkání). Půjde o firmu, která bude přijímat zakázky, provádět opravy a vykonávat veškerou agendu spojenou se zakázkou. "Fiktivní firma" bude probíhat jako volnočasová aktivita 1x za měsíc pro žáky naší školy v rozsahu 3 hodin. Lektor bude mít 1 hodinu na přípravu. Za projekt bude realizováno 20 setkání a vznikne 1 produkt.

KA 5.1 ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ - SÍŤOVÁNÍ SŠ

Vytvoření sítě spolupracujících škol: spolupráce s jinými školami stejného či obdobného zaměření. Půjde o pravidelná setkávání zástupců 3 středních škol,vč. naší,  kdy bude docházet z oblasti odborného vzdělávání ke vzájemné výměně zkušeností, k individuální i skupinová metodické podpoře apod. Setkání proběhne pokaždé na jiné škole a z každé SŠ se zúčastní 2 zástupci. Celkem proběhne 6 setkání za projekt. 1 setkání bude realizováno v rozsahu 5 hodin. V rámci KA vznikne 1 platforma.

KA 5.2 ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ - STÁŽE PP ZŠ U NÁS

Stáže pedagogických pracovníků ZŠ v naší škole. V rámci klíčové aktivity proběhnou stáže pedagogických pracovníků 2 základních škol v SOŠ a SOU Neratovice. Půjde o realizaci  2 stáží pokaždé pro 2 učitele z každé ZŠ, celkem  4 stáží pro 8 učitelů. Stáž proběhne v rozsahu 5 hodin. Doplňkově bude realizována např. návštěva škol na ZŠ při provádění náboru. 

KA 5.3 ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ - EXKURZE DO FIREM, ODBORNÍK

Exkurze do firem. V rámci klíčové aktivity proběhne za projekt 8 setkání odborníka z praxe s žáky školy na odborném výcviku nebo na výuce odborných předmětů. Jedno setkání bude  v rozsahu 5 hodin. Součástí klíčové aktivity bude spolupráce školy se zaměstnavateli ve formě bezúplatného poskytování zbytkových materiálů z výroby pro využití ve výuce odborného výcviku oboru vzdělání instalatér a realizace exkurze do firmy, kde je odborník zaměstnán. Exkurze proběhne v rozsahu 5 hodin.

--Besta

--Rems

KA 5.4 ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ - STÁŽE ŽÁKŮ VE FIRMÁCH

Odborné stáže žáků naší školy u zaměstnavatelů. Žáci oboru vzdělání instalatér navštíví postupně během projektu odbornou firmu, kde budou realizovat stáž. Půjde o 10 stáží za projekt, na 1 stáži budou 2 žáci  z naší školy na 1 týden (30 hodin týdně). Aktivitou projde celkem 20 žáků.

 bottomm

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook Ikona Rajce.idnes.cz - vede na profil školy na rajčeti.idnes.cz
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014