Kalendář událostí

Červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Opacity

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

--> Výsledky přijímacího řízení 2022/2023 <--

Postup při přijímání žáků do 1. ročníků
pro školní rok 2022/2023

1. Přibližně kolem Vánoc dostanou žáci na základních školách 2 přihlášky ke studiu na střední školu a 1 zápisový lístek. S pomocí rodičů je vyplní, na přihlášce uchazeči uvedou dvě školy, nechají si klasifikaci 8. ročníku a 1.pololetí 9.ročníku (popř. dvou posledních ročníků ukončuje-li žák ZŠ v nižším ročníku) potvrdit na ZŠ a odevzdají do příslušné střední školy, a to buď osobně, nebo pošlou poštou na svoje náklady.

2. Přihlášky do všech oborů vzdělání zašlou uchazeči do 1. 3. 2022 na ředitelství SOŠ a SOU Neratovice. K přihláškám se přiloží další doklady, jako je vysvědčení z posledních dvou ročníků, to za předpokladu, že uchazeč nemá přihlášku potvrzenou ZŠ, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče, doklad o splnění povinné školní docházky v případě uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou, případné další doklady související s přijímacím řízením.

3. U tříletých oborů vzdělání bude do 30. 3. 2022 provedeno pořadí uchazečů podle průměrného prospěchu za poslední 3 klasifikační období ze základní školy podle podmínek k přijetí.

4. V prvním týdnu v dubnu (od 1. 4. 2022) si mohou zákonní zástupci či zletilí uchazeči u oborů vzdělání s výučním listem zavolat na telefonní čísla 315663115 nebo 728899202 a zjistit pořadí a průběžný výsledek přijímacího řízení.

5. Ředitelka školy nebo pověřená osoba osloví telefonicky nebo dopisem uchazeče, kteří se do počtu přijatých žáků nedostali. Těmto uchazečům bude doporučeno odvolat se proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, nebo bude nabídnuta případná další možnost studia na SOŠ a SOU Neratovice.

6. Koncem března budou rozeslány dopisy o zahájení správního řízení, kde bude oznámeno registrační číslo, pod kterým bude sdělen na veřejně přístupném místě ve škole a na www stránkách školy výsledek přijímacího řízení, možnost nahlédnutí do spisu v předem stanovený termín, informace o tom, že se přijímací zkoušky u tříletých oborů vzdělání nekonají a u maturitních oborů vzdělání se přijímací zkoušky konají formou jednotné přijímací zkoušky.

7. V prvním kole přijímacího řízení 1.termín konání testů jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 12. dubna a 2.termín na 13. dubna 2022.Náhradní termín je stanoven na 10.května a 11.května 2022. Pozvánky budou poslány nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664
ředitelství: Spojovací 632, 277 11 Libiš
Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zástupcem. Pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku. Podrobnější informace jsou k dispozici https://prijimacky.cermat.cz/ a zde:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore

8. Školní přijímací zkoušky se nekonají.

9. Přijímací řízení proběhne dne 21. 4. 2022. Přijímací komise nahlédne do přihlášek, zkontroluje obsah přihlášek a provede pořadí uchazečů podle kritérií přijetí.

10. Ředitelka školy zveřejní mezi 22. 4. 2022 - 30. 4. 2022 na veřejně přístupném místě v budově školy (u vchodu na vrátnici) a na webových stránkách školy: a) pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení pod registračním číslem, které bylo přiděleno v dopise o zahájení správního řízení,
b) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů,
c) kritéria přijímacího řízení.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Písemně se nebude rozhodnutí o přijetí zasílat.

11. Dne 22. 4. 2022 mezi 8.00 – 14.00 hod. se dostaví na ředitelství školy (Spojovací 632, 277 11 Neratovice, areál vedle Spolany Neratovice a.s.) ti uchazeči, kteří nebyli na zvolený obor přijati a přijímací komise bude proti podpisu předávat rozhodnutí o nepřijetí ke studiu do 1. ročníku. V případě nepřijetí do 1. ročníku nabízíme pomoc se sepsáním odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí s plnoletým uchazečem nebo se zákonným zástupcem nezletilého žáka.

12. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí uchazeče lze podat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím SOŠ a SOU Neratovice.

13. V případě, že je uchazeč přijat ke studiu, je jeho povinností zaslat do 10 dnů od doručení potvrzení o nástupu – zápisový lístek. Tato skutečnost se týká denní formy studia. Uchazeč, který je žákem ZŠ, obdržel zápisový lístek na základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný podle trvalého bydliště uchazeče. Vzor žádosti je k dispozici zde http://www.kr-stredocesky.cz/web/20875/29

14. Dotazník, informace o nástupu do školy, ochranných pracovních pomůckách bude zaslán po přijímacím řízení a zároveň bude k dispozici na www stránkách školy.

15. Povinností přijatého žáka je odevzdat dotazník. Po jeho vyplnění jej zašlete na adresu naší školy.

16. V úterý 21. 6. 2022 v 17.00 hod. se bude konat úvodní rodičovská schůzka přijatých žáků ke studiu na SOŠ a SOU Neratovice, a to v objektu Spojovací 632, Libiš, vedle Spolany Neratovice pro všechny obory – maturitní i učební. Umístění tříd bude vyvěšeno na vrátnici školy.

17. Další kola přijímacího řízení se budou konat za předpokladu volných míst na nabízené obory vzdělání. Termíny budou vyvěšeny na www stránkách školy. Pro další kola přijímacího
řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitelka SOŠ a SOU Neratovice, ke stažení zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

18. V případě dotazů volejte na tel.č. 315 663 115, 728 899 202 nebo pište Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

19. Veškeré informace o přijímacím řízení budou k dispozici na našich stránkách:

pr

Ing. Marcela Hrejsová
ředitelka školy

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014