O škole - Projekty EVVO

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Neratovice se aktivně zapojuje do grantových projektů.

Ostrovní fotovoltaický systém ve výuce (rok 2010)

Projekt vychází z plánu EVVO SOŠ a SOU Neratovice, který se opírá o Koncepci EVVO Středočeského kraje. Hlavní body, které se snaží tento projekt naplnit, je nauka o všeobecné ochraně přírody a nauka o snižování emisí.
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace byla podána Středočeskému Fondu životního prostředí a zemědělství v roce 2009 a po jejím obdržení byly v roce 2010 zahájeny přípravné práce a následná realizace projektu. Na vlastní realizaci se podíleli odborní učitelé i žáci školy. 

Z prostředků grantu byl vybudován ostrovní fotovoltaický systém, který slouží k ukázkám v hodinách odborných předmětů, konkrétně je výbornou pomůckou pro témata Obnovitelné zdroje energie, Ochrana životního prostředí, Ekologická šetrnost apod.

V současné době získaná energie napájí technická zařízení meteorologické stanice, která byla součástí předcházejícího projektu - Přírodní učebna EVVO.

Image

Hravá ekologie

 Popis projektu a způsob realizace projektu:
Projekt je koncipován jako komplexní program pro žáky a pedagogy SOŠ a SOU Neratovice v oblasti EVVO. Jeho realizace je zaměřena na školní i mimoškolní aktivity, je rozčleněna do šesti vzájemně propojených modulů, jejichž obsahem je práce s žáky a pedagogy v rámci environmentální výchovy. Jedná se o aktivity zaměřené na seznámení se se základními prvky environmentální výchovy, ochranou přírody a krajiny, monitoring ekologických druhů a jejich životním prostředním, šetrnému přístupu k přírodě, třídění odpadů a na vedení žáků i pedagogů k zodpovědnému chování vůči životnímu prostřední, zdravému životnímu stylu. Tyto aktivity jsou určeny žákům ve škole i mimo školu (aktivita domova mládeže, vytvoření environmentálního kroužku, kurzy se zaměřením na poznávání a ochranu přírody). V rámci environmentálních aktivit (dendrologická zahrada, web kamery, měření základních meteorologických veličin, poznávací pobyty) se nabízí spolupráce se základními a středními školami, referáty životního prostřední, občanskými a zájmovými organizacemi.

Cíle a přínosy projektu:
Cílem projektu je soustavné působení na žáky a pedagogy tak, aby zvýšili odpovědnost za svoje chování a způsob života, který by měl bát šetrný k životnímu prostředí. Projekt přinese žákům mnohé poznatky z oblasti životního prostředí, prakticky je seznámí s životem a ochranou mnoha druhů rostlin a živočichů (výsadba dřevin a jejich ochrana, monitoring ptactva, čištění vodních toků, třídění odpadů). Cílem projektu je rovněž rozvoj školních i mimoškolních aktivit, rozložených v šesti modulech s důrazem na praktické činnosti, pochopení souvislostí, příčin a následků ekologicky šetrného chování a naopak čistě konzumního způsobu života bez ohledu na zatížení životního prostředí.
Cílem je též posílení ekologického povědomí, zapojení žáků do týmové práce, tvorba a vznik zdravých sociálních forem (zájmové skupiny, environmentální kurzy). Pro pedagogické pracovníky bude příležitostí k získání nových informací z oblasti environmentální výchovy a možnost zkvalitnění výuky v různých předmětech směřujících k šetrnému ekologickému chování. V rámci realizace projektu dojde k prohloubení spolupráce celého pedagogického sboru a praktickému začlenění některých aktivit do výuky.

Cílové skupiny:

a) žáci SOŠ a SOU Neratovice
b) pedagogičtí pracovníci SOŠ a SOU Neratovice (učitelé, učitelé OV, pracovníci domova mládeže)
c) občanská sdružení (ekologické organizace, školy, spolky)
d) školy (základní, střední - stáže, praxe, spolupráce).

Popis způsobu realizace projektu:
V návaznosti na stávající kurikulární dokumenty se jeví jako velice efektivní doplnění klasických metod a forem výuky modulovou výukou. Zařazení modulů se předpokládá nejen v rámci vyučování, ale i v rámci mimoškolní činnosti a výchovy mimo vyučování.

Výchovně vzdělávací moduly:
1. Monitoring ptačích druhů - týmová spolupráce žáků a pedagogů, pomocí web kamery bude prováděn monitoring ptactva na rozloze dendrologické zahrady školy, pořízení záznamů, určení hnízdících i přelétavých druhů, zimní přikrmování (výroba krmítek), tvorba počítačových prezentací s popisem a stručnou charakteristikou druhu, spolupráce s externími odborníky (Česká ornitologická společnost, ekologické hnutí);
2. Arboretum – formou volnočasových aktivit, určování druhů, posouzení zdravotního stavu, návrh řešení ochrany a úpravy dřevin, odolnost vůči biotickým i abiotickým faktorům, osazení stromů tabulkou s popiskem a stručnou ekologií dřevin a keřů (domov mládeže, spolupráce se školami, širší veřejnost);
3. Environmentální kurz – třídenní výjezdy pro žáky 1. a 2. ročníků, kurzy zaměřené na získání nových poznatků se zaměřením na ochranu přírody a krajiny, návštěvy chráněných území, rezervací, tvorba počítačových prezentací s tématikou NP, CHKO, týmová spolupráce, určování rostlin a živočišných druhů, poznávání a sběr základních léčivých bylin, vyčištění vybraného vodního úseku (Berounka, Labe), určování základních minerálů (Český ráj), pozorování zvěře (Lánská obora), výsadba stromů (Křivoklátsko), odborná exkurze  spalovny odpadů v  Malešicích a následné školící akce s tématikou třídění odpadů u firmy EKO-KOM a.s.;
4. Aktivity Domova mládeže – volnočasové akce pro žáky školy, třídění odpadů a možnost jeho částečného odprodeje (polypropylenová, hliníková víčka – získané prostředky budou použity na pořízení potřebných pomůcek v rámci projektu), účast na projektu Recyklohraní, základní údržba dendrologické zahrady, popisky dřevin a keřů, okulární kontrola zdravotního stavu, návrh řešení ochrany proti škodám zvěří, počasí, úprava parkové plochy (listí, přihnojování, třídění odpadu), měření základních meteorologických veličin na naší stanici, krmítka pro ptáky pod dohledem zkušených pedagogů školy a domova mládeže;
5. Environmentální kroužek Environ – kroužek pro zájemce ze strany žáků. Jeho náplní bude obsluha kamery, nahrávání záběrů na stránky školy, sběr dat a zpracování databáze z provozu fotovoltaické elektrárny, měření základních meteorologických údajů pomocí meteorologické budky, tvorba mapy stromů a keřů dendrologické zahrady školy;
6. Adopce zvířátka – škola se rozhodla z vlastních zdrojů adoptovat některé zvířátko z Pražské zoologické zahrady. Akce proběhne formou sponzorského daru. Škola zato obdrží jako vyjádření díků cedulku se jménem zveřejněnou u expozice zvířete, dále pozvání na akce pořádané během roku, včetně výročního setkání sponzorů a přátel.

Přírodní učebna EVVO

V rámci dotačního programu Rozvojový program Podpora environmetálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2008 získala SOŠ a SOU Neratovice grant na vybudování Přírodní učebny EVVO.

Projekt si kladl za cíl vybudování přírodní učebny v areálu školy, učebna je přizpůsobena pro klasickou výuku mimo hlavní budovy. Jako doplňkové vybavení slouží meteorologická stanice s meteorologickou budkou, informační tabule, vysázené rostliny.

SOŠ a SOU Neratovice realizací tohoto projektu přispívá k myšlence vyhlášení mezinárodní Dekády OSN výchovy k udržitelnému rozvoji 2005-2014.

Samotná výstavba učebny spojila praktickou činnost žáků i jejich pedagogů, časový harmonogram stanovil termín : březen až září 2008.

Protože se na výstavbě přírodní učebny skutečně podíleli sami žáci, jejich vztah k vytvořené hodnotě je jiný, než kdyby byla učebna zakoupena a postavena odbornou firmou. Učebna splňuje hygienické požadavky – před slunečními paprsky ji chrání košatý strom. Pohodlné lavice a stoly umožňují průběh běžné vyučovací jednotky. Nejen hodiny předmětu Základy přírodních věd jsou zpříjemněny prostředím učebny, ale výše uvedené doplňkové vybavení umožňuje získávat praktické fyzikální poznatky týkající se meteorologie a hydrologie.

Image
Image
Image

Dendrologická naučná zahrada v SOŠ a SOU Neratovice

V rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2007 získala SOŠ a SOU Neratovice stotisícovou dotaci na projekt dendrologické naučné zahrady.

Cílem projektu je aktivní zapojení žáků a učitelů školy do tvorby a ochrany přírodního prostředí. Vybranou aktivitou pro tuto činnost se stala úprava školního pozemku a jeho využití pro environmentální výchovu. Dendrologická zahrada nejen seznamuje žáky a učitele se způsoby a ošetřování dřevin, ale také umožňuje získávat poznatky pro tvorbu kvalitnějšího životního prostředí.

Za zmínku stojí skutečnost, že areál školy stojí v těsné blízkosti závodu Spolana Neratovice, a.s. a v roce 2002 byl celý pozemek postižen povodní. Pozemky školy byly vždy minimálně osázeny a prostředí školy nikterak nemotivovalo žáky k pozitivnímu přístupu k přírodním hodnotám.

Ačkoli teoretická výuka samozřejmě žáky vzdělává v oblasti ochrany životního prostředí, praktická část chyběla. Proto myšlenka vytvoření Dendrologické zahrady v SOŠ a SOU Neratovice našla podporu nejen ve škole, ale také u zřizovatele a samozřejmě u MŠMT , které dotaci poskytlo.

Časový harmonogram byl vzhledem k přírodním podmínkám velmi náročný. Přesto se však podařilo v areálu školy vysázet přes 70 rostlin – okrasných a užitkových keřů a stromů. 

Do projektu bylo zapojeno 90 žáků školy spolu s několika pedagogickými pracovníky, kteří byli proškoleni o technice výsadby a údržby rostlin, o jejich druhovém zastoupení a nárocích na stanoviště. Rozmístění a seznam všech vysázených rostlin je zobrazen na informační tabuli umístěné v areálu školy.

Realizací projektu došlo k výraznému zlepšení prostředí školy.

Image