Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Náplň práce výchovného poradce

Mgr. Iveta Trhoňová,  mail: trhonova.iveta@sosasou.cztel: 315 665322,  607 046 275

konzultační hodiny:  SOŠ - PÁ 10:00 - 10:45

                                 SOU - ÚT   8:00 - 11:40(sudý)  , ST 10:00 - 10:45, ČT 10:00 - 11:40 (lichý)                                             

 • je členem školní výchovné komise, která řeší výchovné problémy žáků
 • sestavuje plán své činnosti na příslušný školní rok, realizuje ho
 • spolupracuje a seznamuje vedení školy a ostatní členy pedagogického sboru s plánem činnosti a jednotlivými úkoly
 • zabezpečuje žádosti o přidělení grantů v oblasti výchovného poradenství, seznamuje s nimi ostatní členy pedagogického sboru, předkládá je ŘŠ, realizuje je, koordinuje čerpání prostředků, provádí jejich závěrečné vyúčtování
 • věnuje zvláštní pozornost systematické informační činnosti významné pro volbu dalšího studia nebo pro jiné formy přípravy na povolání žáků, spolupracuje se SŠ, VOŠ a VŠ
 • koordinuje informační činnost třídních učitelů a poskytuje jim a ostatním učitelům metodickou pomoc
 • zabývá se dlouhodobou profesionální orientaci žáků odpovídající jejich zájmům a potřebám společnosti; zvláštní pozornost přitom věnuje žákům, kterým jejich rodina neposkytuje dostatečnou intelektuální, sociální nebo hmotnou pomoc, žákům nadaným a talentovaným a žákům se změněnou pracovní schopností
 • vytipovává nadané a talentované žáky, motivuje je k účasti na vědomostních a dovednostních soutěžích
 • dlouhodobě systematicky sleduje a hodnotí vývoj žáků a vytváření podmínek pro zdravý psychický a sociální vývoj v procesu výchovy a vzdělávání ve škole i v rodině, pro harmonické utváření jejich osobnosti, popřípadě při překonávání rušivých vlivů, které do tohoto procesu zasahují
 • zpracovává osobní charakteristiky žáků
 • informuje rodiče žáků, popřípadě jiné zákonné zástupce, žáky a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství o možnostech využití jejich odborných služeb a o odborných otázkách důležitých pro zdravý psychický a sociální vývoj žáků, pro formování jejich osobnosti, pro prevenci výchovných a výukových obtíží a poruch i pro nápravu již vzniklých obtíží a poruch
 • v pravidelných konzultačních hodinách nebo po osobní dohodě poskytuje individuální porady a konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů, v případě vzniku výchovného problému zajišťuje schůzku se zákonnými zástupci, třídními učiteli a žáky a provádí zápisy z těchto jednání, předkládá je ŘŠ
 • provádí osvětu proti drogové závislosti, alkoholismu a kouření, kriminalitě a delikvenci, užívání virtuálních drog (počítače, televize a video), dále proti patologickému hráčství (gambling), záškoláctví, šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování, xenofobii, rasismu, intoleranci a antisemitismu
 • vyřizuje žádosti v rámci programu „Podpora romských žáků středních škol“ za spolupráce s ekonomickým oddělením
 • obhospodařuje schránku důvěry a nástěnku výchovného poradce s příslušnými informacemi
 • vede se žáky rozhovory na nejrůznější témata, provádí pravidelnou péči o problémové žáky, spolupracuje se sociální kurátorkou
 • řeší se zákonnými zástupci, třídními učiteli a vedením školy výchovné problémy žáků školy a vyjadřuje se k udělení výchovných opatření
 • kompletuje kopie udělených výchovných opatření od důtky ŘŠ směrem nahoru a vyvozuje z nich příslušná opatření
 • se třídními učiteli provádí zmapování situace v 1.ročnících, zvláště se zaměřuje na žáky s nedokončeným základním vzděláním
 • sleduje, shromažďuje nabídky a poskytuje informace o otázkách týkajících se studia na středních a vysokých školách a volby povolání, spolupracuje s Úřady práce o možnostech pracovního uplatnění a rozmisťování absolventů, motivuje žáky k dalšímu studiu
 • zabezpečuje prevenci sociálně patologických jevů společně s koordinátorem protidrogové prevence např. zajišťováním odborných seminářů s psychology, kurátory, kriminalisty s protidrogovým zaměřením, besedy o kriminalitě mládeže apod.
 • spolupracuje s koordinátorem protidrogové prevence v boji proti držení, požívání a distribuci psychotropních a omamných látek, spolupracuje s třídními učiteli ve směru informovanosti o žácích z jednání s rodiči, s Policií ČR, se sociálními odbory a kurátory, s PPP
 • pečuje o žáky se specifickými poruchami učení a v souvislosti s tím zprostředkovává styk s příslušnou pedagogicko-psychologickou poradnou, navrhuje žáky k odbornému vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a dbá o realizaci jejího doporučení, seznamuje ostatní členy pedagogického sboru s výsledky, zpracovává přehledy o žácích se specifickými poruchami učení
 • při plnění svých úkolů výchovný poradce spolupracuje s orgány státní správy, s podniky, se středními nebo vysokými školami při seznamování žáků a jejich zákonných zástupců s potřebami pracovníků pro jednotlivá odvětví národního hospodářství a při rozmisťování absolventů školy, se školním nebo dorostovým lékařem, popřípadě s posudkovým lékařem sociálního zabezpečení, se sdružením rodičů a přátel školy při SOŠ a SOU Neratovice.