Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog

Náplň práce školního psychologa

Mgr. A. Angelisová   mail: angelisova.a@sosasou.cz   tel: 721 422 077     konzultační hodiny po dohodě

  • Provádí krizovou intervenci a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
  • Vede metodické intervence pro pedagogické odborníky
  • Realizuje depistáž specifických poruch učení ve škole
  • Provádí diagnostiku žáků při vzdělávacích a výchovných problémech
  • Pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení
  • Zajišťuje prevenci školního neúspěchu žáků
  • Zjišťuje a řeší sociální klima ve třídě