Uchazeči - Obsah studia SOU

Teoretická a praktická část výuky pro učební obory

Objekt Spojovací - teoretická výuka

Teoretickou výuku řídí na SOU zástupce ředitele školy. Ve všech jmenovaných oborech je výuka zajišťována odbornými učiteli s náležitou kvalifikací odbornou i pedagogickou. Při vyučování se využívají kromě tradičních forem výuky – výklad, procvičování, zkoušení – i jiné formy, a to praktická cvičení u kuchařů číšníků, názorné ukázkové hodiny u kadeřníků a prodavačů. Strojírenské a stavební obory kombinují výklad látky s praktickou ukázkou na učebních pomůckách, modelech nebo skutečných strojních zařízeních. Novinkou pro výuku stavebních oborů je nová zednická hala umožňující cvičnou stavbu rodinného domku od podlah ke střeše a pro obory karosář  a mechanik opravář motorových vozidel nově otevřená karosářská dílna.

Image
Image

Cílem teoretického vyučování je poskytnout teoretickou přípravu pro výkon daného tříletého oboru vzdělání ukončeného výučním listem a získání maturitního vysvědčení absolventům učebních oborů v nástavbovém studiu. Teoretická výuka je doplňována četnými exkurzemi na prohloubení profesních znalostí. Od školního roku 2004/2005 má škola k dispozici vlastní autoškolu, kde žáci oboru mechanik opravář pro motorová vozidla a karosář ( dříve automechanik, klempíř) mají možnost získat řidičské oprávnění. Rovněž je k dispozici vlastní svářečská škola, kde budoucí instalatéři a karosáři mají možnost získat svářečský průkaz.

Učebnice a další učební pomůcky si žáci a studenti zajišťují individuálně. Pro žáky ze sociálně slabších rodin jsou knihy zapůjčovány zdarma na základě žádosti a dokladu z OSSZ nebo ÚP. Další pomůcky pro teoretické vyučování si žáci nezajišťují, používají školní vybavení.

Mimoškolní činnost

Image

SOŠ a SOU Neratovice rozvíjí svou mimoškolní činnost ve směru prohloubení profesních znalostí podle jednotlivých oborů vzdělání následovně: pro obor vzdělání kadeřník pořádáme workshopy, např. renomované kosmetické firmy navštěvují naši školu a pořádají pro žáky odborné přednášky a předváděcí akce o novinkách ze své profese, zejména v oblasti nabídky nových výrobků.  Dále se kadeřnice zúčastňují různých akcí, např. prezentací nových a moderních materiálů a práce, navštěvují „Výstavu kadeřnického materiálu všech firem na českém trhu“, akce typu „Barvení a nové materiály“ či předváděcí dny firem. Zúčastňujeme se soutěží odborných dovedností a to nejen v rámci školy.

Žáci oboru vzdělání kuchař číšník se zúčastňují exkurzí, např. do firmy Pivovar Prazdroj Plzeň, Staropramen Praha, Muzeum čokolády. Z pohledu plnoletých žáků je velmi kladně hodnocena opakovaná návštěva v Regionálním muzeu Mělník spojená s řízenou degustací. Kuchaři číšníci navštěvují také domácí a zahraniční výstavy a veletrhy, např. Zahrada Čech v Litoměřicích, Veletrh Gastro Praha,  ANUGA v Kolíně nad Rýnem apod. Obor vzdělání kuchař číšník reprezentuje školu na akcích pořádaných městy Mělník a Neratovice, ba i Středočeským krajem, žáci se svými učiteli zajišťují rauty k nejrůznějším příležitostem. Vyučující v oboru vzdělání kuchař číšník každoročně realizuje projektové vyučování v již zmíněném Regionálním muzeu Mělník. Pravidelně je pro žáky pořádán barmanský kurz a baristický kurz, kde mají možnost  získat certifikované oprávnění.

Žáci oborů vzdělání prodavač a operátor skladování absolvují exkurze do velkoskladů a dalších firem, které se zabývají činnostmi souvisejícími s probíranou látkou. V rámci odborného výcviku se žáci zúčastňují výše uvedené výstavy „Zahrada Čech“ v Litoměřicích, absolvují exkurze v nákupních centrech, v hypermarketech Tesco, Globus, oblíbené jsou Vánoční trhy v Lysé nad Labem, Svatobarborské trhy v Neratovicích.

Image
Image

Také obory vzdělání strojírenského a stavebního zaměření využívají k prohloubení teoretických znalostí možnosti návštěv výstav, exkurzí. Instalatéři pravidelně navštěvují výstavy se zaměřením na topení, vodu a plyn, např. „Vodovody a kanalizace Praha“, AQUATERM Praha“. Podnikají exkurze v dalších firmách, které exkurzi umožní. Obor vzdělání zedník je pravidelným návštěvníkem výstavy „FOR ARCH Praha“. Zpět nezůstává ani obor karosář, opakují se návštěvy v SDT Mělník se zaměřením na opravy plastových částí karosérií nákladních automobilů, ve firmě BOSAL Brandýs n/L.

Dodejme jen, že podobná setkání jsou zejména pro žáky učilišť vhodnou příležitostí k tomu, aby předvedli, co všechno je škola může naučit. A přidá – li se ještě píle a talent, tak do budoucna jsou nejlepší vstupy na trh práce. Dále jsou realizovány výlety jednotlivých tříd. Cílem těchto akcí bývá Mělník (zámek a Regionální muzeum), hora Říp, ZOO Praha, Lobkovice (zámek a hrob F. Palackého), ZOO a Botanická zahrada Liberec a Praha, výstava „Historie Vánoc a Vánoce na Mělnicku“, Národní technické muzeum Praha, Národní muzeum Praha.Zajímá nás rovněž volný čas našich žáků mimo vyučování v oblasti sportovní. Žáci se aktivně zapojují do oblastních soutěží v rámci „Středoškolských her“, „Středoškolský pohár v atletice“, „Den pro zdraví“.

Image
Image

Také obory vzdělání strojírenského a stavebního zaměření využívají k prohloubení teoretických znalostí možnosti návštěv výstav, exkurzí. Instalatéři pravidelně navštěvují výstavy se zaměřením na topení, vodu a plyn, např. „Vodovody a kanalizace Praha“, AQUATERM Praha“, aktuálně navštěvují praktické ukázky pokládky plynového vedení v Neratovicích nebo v obci Tišice. Podnikají exkurze v dalších firmách, které exkurzi umožní. Obor vzdělání zedník je pravidelným návštěvníkem výstavy „FOR ARCH Praha“. Zpět nezůstává ani obor karosář, opakují se návštěvy v SDT Mělník se zaměřením na opravy plastových částí karosérií nákladních automobilů, ve firmě BOSAL Brandýs n/L.

Žáci se každoročně zúčastňují „Sportovního dne“, v rámci kterého se konají soutěže v odbíjené, v pozemním hokeji a v košíkové, kopané, stolním tenisu atd. Mezi významné školní aktivity patří lyžařský výcvikový kurz a turistický kurz. Rovněž v kulturní oblasti škola nabízí možnosti k aktivnímu využívání volného času. Dle možností žáků se organizují zájezdy do divadla, někteří žáci mají zájem o účast na soutěžích zaměřených na literární a výtvarnou činnost. 

Odborný výcvik

Odborný výcvik je prováděn v dílnách a v odborných učebnách objektu Spojovací 632, rovněž na odloučených pracovištích školy pod dozorem učitelů OV. Na smluvně zajištěných provozních pracovištích jsou žáci vedeni instruktory OV, činnost instruktorů na smluvních pracovištích kontrolují učitelé OV. V čtyřletém oboru vzdělání je prováděna odborná praxe na smluvních pracovištích ekonomického zaměření a v zařízeních státní správy. 

Modrý pavilón dílen slouží pro strojírenské a stavební obory. V dílnách odborného výcviku je k dispozici dílna pro obory mechanik opravář motorových vozidel, karosář, instalatér a zedník vybavená základními stroji a přístroji nutnými pro praktické nacvičování dovedností, např. hydraulický zvedák na automobily, modely motorů, stolní vrtačky, soustruhy, instalatérská stěna s možností připojení jednotlivých sanitárních předmětů apod. V dílně zedníků mají žáci možnost cvičně stavět dle pokynů učitele. V roce 2012 uvedla škola do provozu také velkou halu pro praktický výcvik zedníků.

Image
Image

V dílnách dále nalezneme diagnostickou učebnu pro automechaniky a svařovnu. Od školního roku 2004/2005 má škola k dispozici vlastní svářečskou školu, kde žáci tříletých oborů strojírenského zaměření mají možnost získat svářečský kurz. Pro žáky, kteří nechtějí využít školního stravování, je v daném pavilonu k dispozici školní bufet s jídelnou. 

Úkolem odborného výcviku je naučit žáky základní dovednosti z jejich oboru vzdělání. Učí se vždy pod dozorem zkušených učitelů OV. V prvním ročníku se žáci se svou profesí seznamují a získávají základy svého řemesla. Druhý ročník se odehrává ve znamení získávání nových poznatků a ve třetím ročníku žáci upevňují a procvičují již naučené dovednosti a připravují se na zvládnutí závěrečných zkoušek.

Image
Image

Cílem odborného výcviku je, aby se absolventi dokázali bez potíží zařadit mezi své spolupracovníky ve stejné profesi. 

Aby však byli skutečnými odborníky, potřebují samozřejmě nejméně tři roky další praxe v oboru. Je nám jasné, že naučit žáky jen jejich profesi rozhodně nestačí. Dnešní zaměstnavatelé žádají daleko více. Chtějí odpovědného pracovníka se smyslem pro hospodárnost a se vztahem k firmě, která mu zajišťuje zaměstnání.

Odborný výcvik řídí zástupce ředitelky. Jednotlivé skupiny jsou tvořeny žáky a řídí je učitelé OV podle zaměření.

Odborný výcvik je prováděn v rozsahu schváleném v učebních dokumentech MŠMT podle oboru. Začátek výuky je stanoven na 7.00 hod., konec je stanoven na 13.30 hod. Na provozních pracovištích je pracovní doba stanovena dle zvyklostí pracoviště. Výjimku v pracovní době na pracovištích školy dle provozních podmínek povoluje ředitelka školy. Žáci si kupují ochranné pracovní pomůcky – oděv a obuv podle seznamu pro jednotlivé obory vzdělání. Část oděvu kupuje žákům škola. Všechny učební obory využívají zařízení a pomůcky školy. Pouze obor vzdělání kadeřník se finančně podílí na nákupu pomůcek ve výši dle aktuální nabídky dodavetele (natáčky, hřebeny, nůžky apod.) a u strojírenských oborů skládají vratnou zálohu 1 500 Kč na úhradu ztraceného nebo úmyslně zničeného nářadí. Bližší informace naleznete v informacích o nástupu.

Image
Image

Před nástupem do školy do kteréhokoliv oboru, který se u nás vyučuje, musí žáci projít lékařskou prohlídkou. Např. pro nástup do strojírenských a stavebních oborů vzdělání není vhodné, aby žák trpěl alergiemi kůže, dýchacích orgánů, pohybovými problémy, na závadu jsou poruchy nosného systému, nemoci srdce a cév. Proto je souhlas lékaře vždy nezbytný.

Všechny obory vzdělání doplňují výuku odborného výcviku návštěvami na výstavách, exkurzích atd. A to nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Jde o velmi zajímavé formy výuky, které vhodným způsobem doplňují odborný výcvik. Značné oblibě se těší také soutěže žáků v odborných dovednostech.