Uchazeči - Informace o přijímacím řízení

SOŠ a SOU Neratovice - Přijímací řízení do 1. ročníku a dokumenty ke stažení

Informace o přijímacím řízení

Kritéria přijímacího řízení podle oboru vzdělání pro přijetí do 1. ročníků ke studiu na SOŠ a SOU Neratovice pro školní rok 2024/2025.

Přijímání ke vzdělávání ve školním roce 2024/2025 probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoř, v souladu s opatřením obecné povahy Č. j.: MSMT-26560/2023-1 Příjímací řízení a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných, v platném znění.

SOŠ a SOU Neratovice bude ve školním roce 2024/2025 organizovat přijímací řízení do těchto oborů vzdělávání s předpokládanými počty přijímaných uchazečů do 1. ročníků:

1. Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřletá denní forma

Přihláška ke studiu

Termín podání přihlášky na střední školy: nejpozději do 20. února 2024

Množství podávaných přihlášek a jejich pořadí: nově bude možné podávat až tři přihlášky do oborů vzdělání podle stanoveného pevného pořadí na přihlášce dle volby uchazeče.

Způsob podávání přihlášek:

 • Elektronická přihláška 
 • Přihláška formou výpisu ze systému
 • Tiskopis

Kritéria hodnocení pro 1. kolo přijímacího řízení

maturitní obory:

 • Velmi dobrý prospěch ze základní školy z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, velmi dobré chování na základní škole.
 • Prokázání zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor (chemik operátor, analýza potravin).
 • Prokázání znalosti českého jazyka u cizinců, kteří v ČR nenavštěvovali ZŠ, řízeným rozhovorem.
 • Účast v předmětových olympiádách pod záštitou MŠMT ČR.
 • Přijetí do 1. ročníků čtyřletých oborů vzdělání není podmíněno vykonáním školní
  přijímací zkoušky.
 • Výsledky jednotné přijímací zkoušky, kdy podíl JPZ na celkovém hodnocení činí 80%.

Způsob hodnocení:

 1. Prospěch na ZŠ - bodové ohodnocení uchazečů seřazených podle průměrného prospěchu přidělením max. 20 bodů.
 2. Výsledek jednotné přijímací zkoušky v max. výši 100 bodů.
 3. Účast na předmětových olympiádách pod záštitou MŠMT ČR. Započítávají se výsledky z období od 1. 9. 2022 do 1. 3. 2024 (celostátní kolo, krajské kolo – účast, okresní kolo 1. – 3. místo) v max. výši 5 bodů.
 4. Podmínkou pro přijetí ke studiu je získání ze 125 bodů min. 55 bodů.

V případě shodnosti bodů na posledním přijímaném místě bude pořadí žáka stanoveno losováním.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

učební obory:

 • Velmi dobrý prospěch ze základní školy z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, velmi dobré chování na základní škole.
 • Prokázání zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor.
 • Prokázání znalosti českého jazyka u cizinců, kteří v ČR nenavštěvovali ZŠ, řízeným rozhovorem.
 • Přijetí do 1. ročníků tříletých oborů vzdělání není podmíněno vykonáním školní přijímací zkoušky.

Způsob hodnocení:

 1. Prospěch na ZŠ - bodové ohodnocení uchazečů seřazených podle průměrného prospěchu za 3 klas. období přidělením max. 25 bodů.
 2. Znalost českého jazyka u cizinců, kteří v ČR nenavštěvovali ZŠ, je podmínkou pro přijetí.
 3. Podmínkou pro přijetí ke studiu je získání min. 10 bodů.

Kontakt na osobu pověřenou přijímacím řízením:

Šárka Langmajerová

tel. 313 100 709, mobil: 723 040 998