Uchazeči - Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení do 1. ročníku a dokumenty ke stažení

Informace o přijímacím řízení

Kritéria přijímacího řízení podle oboru vzdělání pro přijetí do 1. ročníků ke studiu na SOŠ a SOU Neratovice pro školní rok 2024/2025.

Přijímání ke vzdělávání ve školním roce 2024/2025 probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoř, v souladu s opatřením obecné povahy Č. j.: MSMT-26560/2023-1 Příjímací řízení a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných, v platném znění.

SOŠ a SOU Neratovice bude ve školním roce 2024/2025 organizovat přijímací řízení do těchto oborů vzdělávání s předpokládanými počty přijímaných uchazečů do 1. ročníků:

1. Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřletá denní forma

2. Obory vzdělání s výučním listem

tříletá denní forma

Přihláška ke studiu

1. kolo přijímacího řízení

Termín podání přihlášky na střední školy: nejpozději do 20. února 2024

Množství podávaných přihlášek a jejich pořadí: nově bude možné podávat až tři přihlášky do oborů vzdělání podle stanoveného pevného pořadí na přihlášce dle volby uchazeče.

Způsob podávání přihlášek:

 • Elektronická přihláška 
 • Přihláška formou výpisu ze systému
 • Tiskopis

2. kolo přijímacího řízení

Termín podání přihlášky na střední školy: nejpozději do 24. května 2024

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky).

Uchazeč, který nekonal jednotnou přijímací zkoušku, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Způsob podávání přihlášek:

 • Elektronická přihláška 
 • Přihláška formou výpisu ze systému
 • Tiskopis

Kritéria hodnocení pro 1. kolo přijímacího řízení

maturitní obory:

 • Velmi dobrý prospěch ze základní školy z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, velmi dobré chování na základní škole.
 • Prokázání zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor (chemik operátor, analýza potravin).
 • Prokázání znalosti českého jazyka u cizinců, kteří v ČR nenavštěvovali ZŠ, řízeným rozhovorem.
 • Účast v předmětových olympiádách pod záštitou MŠMT ČR.
 • Přijetí do 1. ročníků čtyřletých oborů vzdělání není podmíněno vykonáním školní
  přijímací zkoušky.
 • Výsledky jednotné přijímací zkoušky, kdy podíl JPZ na celkovém hodnocení činí 80%.

Způsob hodnocení:

 1. Prospěch na ZŠ - bodové ohodnocení uchazečů seřazených podle průměrného prospěchu přidělením max. 20 bodů.
 2. Výsledek jednotné přijímací zkoušky v max. výši 100 bodů.
 3. Účast na předmětových olympiádách pod záštitou MŠMT ČR. Započítávají se výsledky z období od 1. 9. 2022 do 1. 3. 2024 (celostátní kolo, krajské kolo – účast, okresní kolo 1. – 3. místo) v max. výši 5 bodů.
 4. Podmínkou pro přijetí ke studiu je získání ze 125 bodů min. 55 bodů.

V případě shodnosti bodů na posledním přijímaném místě bude pořadí žáka stanoveno losováním.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

učební obory:

 • Velmi dobrý prospěch ze základní školy z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, velmi dobré chování na základní škole.
 • Prokázání zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor.
 • Prokázání znalosti českého jazyka u cizinců, kteří v ČR nenavštěvovali ZŠ, řízeným rozhovorem.
 • Přijetí do 1. ročníků tříletých oborů vzdělání není podmíněno vykonáním školní přijímací zkoušky.

Způsob hodnocení:

 1. Prospěch na ZŠ - bodové ohodnocení uchazečů seřazených podle průměrného prospěchu za 3 klas. období přidělením max. 25 bodů.
 2. Znalost českého jazyka u cizinců, kteří v ČR nenavštěvovali ZŠ, je podmínkou pro přijetí.
 3. Podmínkou pro přijetí ke studiu je získání min. 10 bodů.

Kritéria hodnocení pro 2. kolo přijímacího řízení

maturitní obory:

 • Velmi dobrý prospěch ze základní školy z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, velmi dobré chování na základní škole.
 • Prokázání zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor (chemik operátor, analýza potravin).
 • Prokázání znalosti českého jazyka u cizinců, kteří v ČR nenavštěvovali ZŠ, řízeným rozhovorem.
 • Účast v předmětových olympiádách pod záštitou MŠMT ČR.
 • Přijetí do 1. ročníků čtyřletých oborů vzdělání není podmíněno vykonáním školní
  přijímací zkoušky.
 • Výsledky jednotné přijímací zkoušky, kdy podíl JPZ na celkovém hodnocení činí 80%.

Způsob hodnocení:

 1. Prospěch na ZŠ - bodové ohodnocení uchazečů seřazených podle průměrného prospěchu přidělením max. 20 bodů.
 2. Výsledek jednotné přijímací zkoušky v max. výši 100 bodů.
 3. Účast na předmětových olympiádách pod záštitou MŠMT ČR. Započítávají se výsledky z období od 1. 9. 2022 do 1. 3. 2024 (celostátní kolo, krajské kolo – účast, okresní kolo 1. – 3. místo) v max. výši 5 bodů.
 4. Podmínkou pro přijetí ke studiu je získání ze 125 bodů min. 55 bodů.

V případě shodnosti bodů na posledním přijímaném místě bude pořadí žáka stanoveno losováním.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

učební obory:

 • Velmi dobrý prospěch ze základní školy z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, velmi dobré chování na základní škole.
 • Prokázání zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor.
 • Prokázání znalosti českého jazyka u cizinců, kteří v ČR nenavštěvovali ZŠ, řízeným rozhovorem.
 • Přijetí do 1. ročníků tříletých oborů vzdělání není podmíněno vykonáním školní přijímací zkoušky.

Způsob hodnocení:

 1. Prospěch na ZŠ - bodové ohodnocení uchazečů seřazených podle průměrného prospěchu za 3 klas. období přidělením max. 25 bodů.
 2. Znalost českého jazyka u cizinců, kteří v ČR nenavštěvovali ZŠ, je podmínkou pro přijetí.
 3. Podmínkou pro přijetí ke studiu je získání min. 10 bodů.

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo

Výsledky přijímacího řízení za 1. kolo pro školní rok 2024/2025 najdete v digitálním přihlašovacím systému DiPSy. Můžete tam snadno vyhledávat podle registračního čísla uchazeče.

Kontakt na osobu pověřenou přijímacím řízením:

Šárka Langmajerová

tel. 313 100 709, mobil: 723 040 998