Školní poradenské pracoviště

Školní metodik prevence

Náplň práce školního metodika prevence

Mgr. Jana Pirunčíková   mail: piruncikova.jana@sosasou.cz,  tel: 313 100 746, 607 048 276

Konzultační hodiny: SOŠ ÚT 8:00 - 9:00, SOU ST 9:40 - 10:00

 • je členem školní výchovné komise, která řeší výchovné problémy žáků
 • sestavuje plán své činnosti na příslušný školní rok, realizuje ho
 • spolupracuje a seznamuje vedení školy a ostatní členy pedagogického sboru s plánem činnosti a jednotlivými úkoly
 • zabezpečuje žádosti o přidělení grantů v oblasti protidrogové prevence, seznamuje s nimi ostatní členy pedagogického sboru, předkládá je ŘŠ, realizuje je, koordinuje čerpání prostředků, provádí jejich závěrečné vyúčtování
 • koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve škole, podle aktuálních potřeb a podmínek program inovuje, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost
 • zajišťuje svou účast na školících akcích v kurzech k problematice nežádoucích vlivů
 • podílí se na soustavném vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence
 • podílí se na opatřeních při výskytu sociálně patologických jevů ve škole
 • zajišťuje autoevulaci procesu a výsledků Minimálního preventivního programu
 • odborně a metodicky pomáhá především učitelům odpovídajících výchovně vzdělávacích předmětů, ve kterých je možné vhodnou formou zavádět do výuky etickou a právní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu aj. oblasti preventivní výchovy
 • účastní se přípravy nebo osobně organizuje akce – turistický kurz, besedy, semináře, exkurze, tématické výlety s důrazem na začlenění protidrogové prevence
 • navrhuje vhodné odborné a metodické materiály aj. pomůcky pro realizaci Minimálního preventivního programu a navazujících preventivních aktivit školy nebo zařízení
 • provádí preventivní osvětu a zabezpečuje propagační materiály, např. letáky, videokazety s protidrogovým zaměřením, připravuje materiály pro třídní učitele, pro rodiče formou letáčků, testů apod.
 • zajišťuje nástěnku s protidrogovou tématikou
 • poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům školy odborné informace z oblasti prevence, pravidelně je informuje o vhodných preventivních aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními,
 • sleduje ve spolupráci s dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů a navrhuje cílená opatření k včasnému odhalování těchto rizik a k řešení vzniklých problémů, informuje pedagogické pracovníky školy o způsobech řešení krizových situací v případech výskytu sociálně patologických jevů ve škole
 • aktivně bojuje proti držení, požívání a distribuci omamných látek ve škole
 • uplatňuje ve své činnosti především metody, které mají ověřenou účelnost a lze u nich měřit efektivitu, sleduje podezřelé chování žáků v souvislosti s požíváním omamných látek
 • spolupracuje především s okresním metodikem preventivních aktivit, popř. krajským školským koordinátorem prevence, účastní se pravidelných porad organizovaných těmito pracovníky a zajišťuje přenos zásadních informací z jejich obsahu
 • spolupracuje na základě pověření ředitelky školy se školskými a dalšími krizovými poradenskými a preventivními zařízeními, se zařízeními realizujícími vzdělávání v prevenci a s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže, zajišťuje informovanost žáků školy, jejich zákonných zástupců a pracovníků školy o činnosti těchto institucí a organizací (Policie ČR, sociální odbory, Pedagogicko psychologická poradna, protidrogová centra apod.)
 • spolupracuje s vedením školy, výchovnou poradkyní a třídními učiteli při řešení problémů souvisejících se sociálně patologickými jevy
 • zpracovává podklady pro informaci o Minimálním preventivním programu školy pro okresního metodika prevence, popř. krajského školského koordinátora prevence.


Prevence sociálně patologických jevů u mládeže v působnosti SOŠ a SOU Neratovice představuje aktivity ve všech oblastech prevence:

 • drogových závislostí, alkoholismu a kouření
 • kriminality a delikvence,
 • virtuálních drog (počítače, televize a video)
 • patologického hráčství (gambling)
 • záškoláctví
 • šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování
 • xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu