Uchazeči - Obsah studia SOŠ

SOŠ a SOU Neratovice - teoretická a praktická část výuky

Objekt Školní - teoretická výuka

Veřejnosprávní činnost připravuje žáky pro výkon správních činností v různých orgánech a institucích veřejné správy, zejména územních, nebo pro administrativní činnost v oblasti advokacie, notářství a justice. Vyučovanými předměty oboru VSČ jsou vedle všeobecně vzdělávacích, jako český jazyk, cizí jazyk /německý, anglický francouzský, ruský/, základy společenských věd, aplikovaná psychologie, matematika, dějepis, zeměpis nebo společenská kultura; odborné předměty: právo, veřejná správa, ekonomika, účetnictví, výpočetní technika, historie české správy,  písemná a elektronická komunikace a další. Výuku zajišťují učitelé s odbornými i pedagogickými předpoklady.

Každým rokem je otevírána jedna třída.

Teoretickou výuku řídí zástupce ředitelky. Výuka je zajišťována odbornými učiteli s náležitou kvalifikací odbornou i pedagogickou.
Cílem teoretického vyučování je poskytnout teoretickou přípravu pro výkon oboru vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. Teoretická výuka je doplňována četnými exkurzemi na prohloubení profesních znalostí.

Image
Image

Výuka je prováděna v objektu Školní 664, kde jsou k dispozici v přízemí a v 1. patře čtyři kmenové třídy a čtyři odborné učebny. Mezi odborné učebny lze počítat dvě počítačové učebny vybavené moderními PC s připojením na internet a dataprojektorem, dále jsou v objektu k dispozici dvě jazykové učebny vybavené interaktivní tabulí, dataprojektorem, vizualizérem, PC a CD přehrávačem. Ostatní třídy jsou zařízeny podle využití a možností školy – např. televizory, videorekordéry, CD a DVD přehrávači, multimediálním zařízením a dataprojektory. Žáci mají možnost využívat odpočinkové koutky na chodbách před učebnami s možností nákupu základního občerstvení z automatů. Učitelé mají k dispozici kabinety, sborovnu a kuchyňku.

Učebnice a další učební pomůcky si žáci a studenti zajišťují individuálně. Pro žáky ze sociálně slabších rodin jsou knihy zapůjčovány zdarma na základě žádosti a dokladu z OSSZ nebo ÚP. Další pomůcky si žáci nezajišťují, používají školní vybavení.

Image

Mimoškolní činnost

Image

SOŠ a SOU Neratovice rozvíjí svou mimoškolní činnost ve směru prohloubení profesních znalostí. V rámci vyučování dochází k prohlubování znalostí prostřednictvím nejenom běžných forem výuky, ale i formou netradiční.

Ve čtyřletém oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost jsou realizovány přednášky na témata z oblasti veřejné správy, pro některé ročníky jsou zorganizovány návštěvy pražských divadel. Exkurze v jednotlivých ročnících podporují teoretickou výuku, zejména odborných předmětů. Jmenujme exkurze do Senátu ČR, Národního muzea, Státního archivu,  Archivního areálu Praha Chodovec atd.  Pravidelné exkurze se konají i do institucí, jako jsou Probační a mediační služba Mělník, Katastrální úřad Mělník, Okresní soud Mělník. Pravidelnou akcí je  i účast na Veletrhu pomaturitního studia.

V průběhu studia se žáci účastní lyžařského kurzu a řady odborných soutěží. Součástí výuky je odborná praxe v rozsahu 8 – 12 týdnů celkem vykonávaná v orgánech státní správy a samosprávy. Místa pro její výkon poskytují například Městský úřad Mělník, Okresní soud v Mělníku, Všeobecná zdravotní pojišťovna Mělník, Okresní archiv Mělník, Městský úřad v Neratovicích a Kontaktní středisko sociálního zabezpečení v Neratovicích.

Image