Uchazeči - Obsah studia SOŠ

SOŠ a SOU Neratovice - teoretická a praktická část výuky

Objekt Školní - teoretická výuka

Teoretickou výuku řídí zástupce ředitelky. Výuka je zajišťována odbornými učiteli s náležitou kvalifikací odbornou i pedagogickou.
Cílem teoretického vyučování je poskytnout teoretickou přípravu pro výkon oboru vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. Teoretická výuka je doplňována četnými exkurzemi na prohloubení profesních znalostí.

 

Veřejnosprávní činnost připravuje žáky pro výkon správních činností v různých orgánech a institucích veřejné správy, zejména územních, nebo pro administrativní činnost v oblasti advokacie, notářství a justice. Vyučovanými předměty oboru VSČ jsou vedle všeobecně vzdělávacích, jako český jazyk, cizí jazyk (německý, anglický francouzský), základy společenských věd, aplikovaná psychologie, matematika, dějepis, zeměpis nebo společenská kultura; odborné předměty: právo, veřejná správa, ekonomika, účetnictví, výpočetní technika, historie české správy,  písemná a elektronická komunikace a další. Výuku zajišťují učitelé s odbornými i pedagogickými předpoklady.

 

 

Image
Image

Výuka je prováděna v objektu Školní 664, kde jsou k dispozici v přízemí a v 1. patře čtyři kmenové třídy a čtyři odborné učebny. V kompletně zrenovovaném 2.patře je 5 tříd  Mezi odborné učebny lze počítat počítačové učebny vybavené moderními PC, dataprojektorem, dále jsou v objektu k dispozici jazykové učebny vybavené interaktivní tabulí, dataprojektorem, vizualizérem, PC. apod. Ostatní třídy jsou zařízeny podle využití a možností školy. Žáci mají možnost využívat odpočinkové koutky na chodbách před učebnami s možností nákupu základního občerstvení z automatů. Učitelé mají k dispozici kabinety, sborovnu a kuchyňku.

Učebnice a další učební pomůcky si žáci a studenti zajišťují individuálně. Pro žáky ze sociálně slabších rodin jsou knihy zapůjčovány zdarma na základě žádosti a dokladu z OSSZ nebo ÚP. Další pomůcky si žáci nezajišťují, používají školní vybavení.

Image

Mimoškolní činnost

Image

SOŠ a SOU Neratovice rozvíjí svou mimoškolní činnost ve směru prohloubení profesních znalostí. V rámci vyučování dochází k prohlubování znalostí prostřednictvím nejenom běžných forem výuky, ale i formou netradiční.

Ve čtyřletém oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost jsou realizovány přednášky na témata z oblasti veřejné správy, pro některé ročníky jsou zorganizovány návštěvy pražských divadel. Exkurze v jednotlivých ročnících podporují teoretickou výuku, zejména odborných předmětů. Jmenujme exkurze do Senátu ČR, Národního muzea, Státního archivu,  Archivního areálu Praha Chodovec atd.  Pravidelné exkurze se konají i do institucí, jako jsou Probační a mediační služba Mělník, Katastrální úřad Mělník, Okresní soud Mělník. Pravidelnou akcí je  i účast na Veletrhu pomaturitního studia.

V průběhu studia se žáci účastní lyžařského kurzu a řady odborných soutěží. Součástí výuky je odborná praxe v rozsahu 8 – 12 týdnů celkem vykonávaná v orgánech státní správy a samosprávy. Místa pro její výkon poskytují například Městský úřad Mělník, Okresní soud v Mělníku, Všeobecná zdravotní pojišťovna Mělník, Okresní archiv Mělník, Městský úřad v Neratovicích a Kontaktní středisko sociálního zabezpečení v Neratovicích.

Image