O škole - Základní informace

Základní informace o teoretické výuce, odborném výcviku a domově mládeže

Úraz a první pomoc

Žák hlásí i malá zranění v průběhu vyučování i o přestávkách učiteli, učiteli OV nebo vychovatelce. Zaměstnanec je povinen v případě závažnějších zranění sepsat protokol o úrazu na základě platných právních předpisů. Ředitelství školy jej odešle na příslušné státní orgány.

Veškeré úrazy se evidují v Knize úrazů u ZŘ EPO. Úrazy musí být průkazným způsobem ohlášeny do 24 hodin od vzniku úrazu. Na později nahlášené úrazy se nebere zřetel. U těžších úrazů je zajištěn odvoz do zdravotnického zařízení nebo zavolána zdravotnická pomoc na místo.

Lékárničkami první pomoci jsou vybaveny všechny pavilony, dílny OV a kabinet TV. V případě vážnějšího úrazu je každá osoba, které je poblíž úrazu, povinna poskytnout první pomoc a ihned uvědomit rychlou zdravotnickou pomoc na telefonním čísle 155. V případě zjištění požáru, který nelze lokalizovat ručními hasicími přístroji, je ihned nutné uvědomit hasičský sbor na čísle 150.