O škole - Základní informace

Základní informace o teoretické výuce, odborném výcviku a domově mládeže

Ztráty a nálezy

Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje, aby žáci nosili v průběhu vyučování větší částky peněz, případně další cenné předměty. Cennější věci se v prostoru tělocvičen předávají vyučujícímu do úschovy, jinak se ztráta věci nepovažuje za pojistnou událost. Za pojistnou událost se také nepovažuje věc zapomenutá a hledaná až následující den. 

Zjištěnou ztrátu či nález hlásí žák neprodleně učiteli, který zajistí příjezd Policie. Při odškodňování se postupuje dle platné směrnice. Aby škola mohla nést odpovědnost za ztrátu věci, je nutná její řádná ochrana – uzamčená šatna, trezor školy apod.