O škole - Základní informace

Základní informace o teoretické výuce, odborném výcviku a domově mládeže

Podmínky pohybové výchovy

1. Počet a kapacita tělocvičen

SOU - jedna tělocvična pro 30 žáků = jedna třída na výuku.

2. Pro výuku tělesné výchovy SOŠ

posilovna školy, tělocvična SOU

3. Prostory pro cvičení

tělocvična, dále v areálu školy hřiště na malou kopanou, dvě hřiště na odbíjenou, atletická dráha.

4. Vybavení tělocvičny

základní nářadí (žebřiny, šplhadla, kladina, stojany pro odbíjenou, košíková 6 košů, trampolíny, lavičky, bedny, koza, kůň, můstky pro odraz, skok vysoký), stůl pro stolní tenis , branky pro házenou

5. Hygienická zařízení

WC pro dívky, chlapce

6. Možnost očisty

sprchy pro dívky a chlapce – oddělené

7. Vybavení šaten

oddělené - lavičky a věšáky

8. Vybavení hřišť

hřiště na malou kopanou, dvě hřiště na odbíjenou

9. Zařazování hodin tělesné výchovy

v prvním sledu a po obědě, vzhledem k využití a rozložení tříd do lichého nebo sudého týdne

10. Počet hodin tělesné výchovy

je stanoven ŠVP na dvě hodiny týdně v teoretickém vyučování

11. Výuka plavání – podmínky výuky

škola má možnost využívat městský plavecký bazén, plavání se provozuje pouze dle zájmu žáků a možností plaveckého bazénu

12. Jiné sportovní aktivity

v zimních měsících bruslení, turistický kurz, lyžařský výcvikový kurz,
sportovní den v letním a zimním období, účast na atletických soutěžích a v kolektivních míčových hrách, cvičení v přírodě

13. Tělovýchovné chvilky

dle zájmu a možností jsou zařazeny do vyučovacích hodin

14. Využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě

o polední přestávky mají žáci možnost využívat k pohybové aktivitě hřiště - kopaná, nohejbal....atd.

15. Zařazení prvků otužování

dle zájmu a možností školy jsou zařazeny do hodin tělesné výchovy

16. Mimoškolní využití zařízení zaměřené na pohybovou aktivitu

zařízení tělocvičny je pronajímáno sportovním oddílům, DDM Neratovice pro košíkovou atd. dále při soutěžích organizovaných školou o sobotách-kopaná, florbal .......)