Obory SOŠ a SOU

SOŠ a SOU Neratovice poskytuje výuku v následujících oborech

68–43–M/01 Veřejnosprávní činnost
čtyřletý studijní obor SOŠ zakončený maturitní zkouškou

Image

RVP: Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23.

Profil absolventa:

Absolvent v oblasti výkonu profese dovede vystupovat na veřejnosti a jednat s klienty taktně, s pochopením pro jejich problémy, v souladu se společenskými normami a pravidly kulturního chování, je schopen využívat poznatky z psychologie v interpersonálním styku i v osobním životě, zná a dodržuje etiku státního úředníka, aktivně ovládá dva cizí jazyky, chápe a uplatňuje zásady ústavního práva, zná správní právo a má všeobecný rozhled v dalších právních odvětvích, dovede pracovat s právními normami a prameny, má přehled o organizaci a řízení státní správy a samosprávy, dovede vykonávat správní činnosti a agendy, je seznámen vývojovými trendy rozvoje společnosti a tržní ekonomiky, rozvoje regionu a obce, disponuje základními znalostmi a dovednostmi z ekonomiky včetně územní, z finančního plánování a hospodaření a z účetní evidence v působnosti správních a samosprávných orgánů, zpracovává a vede příslušnou dokumentaci a další hospodářské písemnosti, pracuje s různými zdroji informací, využívá pro práci prostředky výpočetní a kancelářské techniky.