Obory SOŠ a SOU

SOŠ a SOU Neratovice poskytuje výuku v následujících oborech

64-41-L/51 Podnikání – dálková forma

Image

RVP: Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 6. 5. 2009, č. j. 9 325/2009-23.

Profil absolventa:

Vzdělávání v tomto oboru vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy ve studijním oboru byl kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Důraz je kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi.